Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/2016) i čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik BiH 25/06)  privredno društvo Dexy Co Kids d.o.o., svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.dexyco.ba

 

O B A V JE Š T A V A

 

- da se prodaja robe putem internet sajta www.dexyco.ba obavlja u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva Dexy Co kids d.o.o., Tešanj, Patriotske lige 66, Tešanj, Federacija Bosna i Hercegovina,  mat.br. 43-01-0630-18, PIB: 4219023900005, šifra djelatnosti 47.19 Tel.: +38763948739,  www.dexyco.ba, adresa za izjavljivanje reklamacije je: online.bih@dexyco.ba po odluci  o prodaji podsredstvom pošte ili putem interneta.

- da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu www.dexyco.ba

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 6/2016) i (Sl. glasnik BiH 25/06) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.dexyco.ba smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.dexyco.ba  posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 60 BAM.

-da je usluga isporuke robe 9 BAM ukoliko je vrijednost porudžbine manja od 60 BAM.

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 4 radna dana putem kurirske službe EuroExpress, na način kako je to definisano ovdje.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.dexyco.ba;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.dexyco.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovdje.

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovdje.

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovdje.

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovdje.

 

USKLAĐENOST

Ako isporučena roba nije u skladu sa ugovorom, Kupac, nakon što je obavijestio Prodavca o nedostatku transparentnosti, ima pravo zahtijevati od Prodavca da otkloni nedostatak transparentnosti, bez naknade ili zamjene, odnosno da zatraži odgovarajuće smanjenje cijene ili raskid ugovora u odnosu na takvu robu.

Kupac ima pravo da odluči da li da Prodavač ukloni nedostatak robe popravkom ili zamjenom.

Ako uklanjanje neusklađenosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da traži odgovarajuće smanjenje cijene ili raskid ugovora ako:

• Nesigurnost se ne može eliminisati popravkom ili zamenom uopšte, čak i u razumnom roku

• Ne može ostvariti pravo na popravku ili zamjenu, ili ako je Prodavatelj nije popravio ili zamijenio u razumnom roku

• Popravak ili zamjena se ne može obaviti bez značajnih neugodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namjene

• Uklanjanje nesukladnosti popravkom ili zamjenom predstavlja nesrazmjerno opterećenje za Prodavatelja

Nesrazmjeran teret na Prodavatelja u smislu stava 3 tačka 4) ovog člana nastaje ako, u odnosu na smanjenje cijene i raskid ugovora, stvara prekomjerne troškove, uzimajući u obzir:

• Vrijednost robe koja bi morala biti u skladu s ugovorom

• Važnost usklađenosti u konkretnom slučaju

• Da li se usaglašenost može eliminisati bez značajnih neugodnosti za kupca
 

Kupac ima pravo da zahtijeva zamjenu, odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca, ukoliko je artikal moguće servisirati. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio, popravka ili zamjena robe mora se izvršiti u primjerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, on ima pravo da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni zamjenom, odgovarajućim umanjenjem cijene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca. Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumijeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi Kupac ostvario pravo na usklađenost, prilikom podnošenja robe Prodavcu na servis ili provjeru, uz neispravan proizvod priložite dokumentaciju koja dolazi s proizvodom, (ako je moguće neoštećena ambalaža), original ili kopiju kupoprodajnog ugovora, fakturu i slip potvrđuje kupovinu robe od prodavca. Pored toga, detaljan opis kvara ili oštećenja treba da se obezbijedi kako bi se olakšala verifikacija greške od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenog servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv proizvoda, proizvođač proizvoda, model modela, itd. obrazac za dostavljeni obrazac se predaje - dokument za povratnicu koji je poslan na priloženu poštu Kupca u trenutku prijema žalbe. Prodavac je dužan da kupcu dostavi obrazac i popuni u isto vrijeme prilikom prijema robe za servis. Prodavac zadržava jednu povratnu kopiju, a drugu Kupac prilikom predaje proizvoda na ček. Zamjena dijelova prije provjere dokumentacije nije moguća, kao i prije provjere naznačenih nedostataka, osim ako nije drugačije navedeno u cjeniku ili posebnom certifikatu koji se dobije (na primjer, ako je za određenu stavku naznačeno da se mijenja 1 za 1 u roku za odgovornost za nedostatak vidljivosti). Roba koja je poslata na servis ili provjeru poštom ili distribucijom paketa mora biti propisno upakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi isporučeni na ovaj način Prodavcu, koji nisu pravilno zapakirani ili oni koji su iskusili mehanička oštećenja samog proizvoda tokom transporta, neće biti preuzeti od strane Kupca, već će biti vraćeni pošiljaocu na njegov trošak. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže do kojih dolazi prilikom transporta do ili od adrese klijenta. Ako fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju prodavac nije prikladno, Prodavac nije dužan da vrati puni iznos kupovne cijene, već će se cijena umanjena za postotak ili iznos koji odgovara procijenjenom postotku ili iznosu umanjene vrijednosti robe zbog oštećenja. Procjenu će izvršiti ovlaštena lica Prodavatelja.

Usklađenost ne pokriva defekte, nedostatke i nedostatke uzrokovane nepravilnim i nepravilnim rukovanjem proizvodom. Nepravilno rukovanje uključuje kvarove kao što su priključni uređaji na izvore napajanja koji nisu propisani uputstvom za rad, kao i korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na usaglašenost se takođe gubi u slučaju neovlašćenog popravka proizvoda, kao i popravke od strane treće strane koja nije ovlašćena od strane Prodavca.

U slučaju da usluga provjere od strane Prodavatelja utvrdi da je proizvod poslan na popravak nakon reklamacije ispravan, pregled proizvoda će biti naplaćen prema važećem cjeniku usluge, a svi troškovi transporta koje snosi Prodavac će biti naplaćeni. Proizvod će biti isporučen na adresu potrošača tek nakon što je Kupac platio sve troškove nastale na našem tekućem računu.

Potrošač može izjaviti zahtjev za ostvarivanje svojih prava zbog neusklađenosti robe sa ugovorom i prava iz garancije, kao i zbog pogrešno izračunatih cijena i drugih nedostataka, na način opisan u obavijesti o načinu i mjestu prijema pritužbe.

Prodavac će, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe, pismeno ili elektronski odgovoriti Kupcu na prijavljenu žalbu. Odgovor Prodavca na pritužbu mora sadržavati odluku da li će prihvatiti žalbu, zahtjev na zahtjev potrošača i konkretan prijedlog i rok za rješavanje žalbe. Rok ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rješavanje prigovora, ako je dobio prethodnu suglasnost potrošača. Tako će potrošač dati svoj pristanak što je pre moguće od trenutka prijema odgovora Prodavca na žalbu, tako da Prodavac može podnijeti prigovor u navedenom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti potrošača smatrat će se kao jedan od objektivnih razloga zbog kojih Prodavatelj nije u mogućnosti zadovoljiti zahtjev potrošača u zakonskom roku.

Ako iz objektivnih razloga prodavac nije u mogućnosti da u dogovorenom roku zadovolji zahtjev potrošača, dužan je obavijestiti potrošača o produljenju roka za rješavanje prigovora i naznačiti rok u kojem će ga podmiriti, kao i dobiti njegov pristanak, koji će mu dati \ t što je prije moguće. Produženje roka za rješavanje pritužbi moguće je samo jednom.

Prodavac je dužan da zamijeni bilo koji proizvod koji je predat servisu čija žalba nije riješena u dogovorenom roku s novim, identičnim ili odgovarajućim člankom. Ako Kupac ne prihvati zamjenu za drugi odgovarajući predmet, Kupcu će se vratiti iznos kupovne cijene.

Potrošač je dužan preuzeti popravljeni proizvod najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je obaviješten da može preuzeti proizvod iz usluge. Nakon isteka tog perioda, Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za određeni proizvod i proizvod se može reciklirati.

Usklađenost se daje isključivo ispravnosti artikla, a ne njegovoj funkcionalnosti, jer se podrazumijeva da je Kupac upoznat s tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se sukladnost odnosi na činjenicu da će odabrani proizvod zadovoljiti zahtjeve potrošača u okviru navedenih tehničkih mogućnosti koje je propisao proizvođač. Usklađenost se ne odnosi na održavanje proizvoda, tj. čišćenje, itd. Od Kupca se očekuje da ne bude izložen štetnim efektima (duvanski dim, ekstremno prašnjavim sobama, izuzetno hladnim ili ekstremno toplim sobama, itd.).

Pravo na usaglašenost ne može se postići ako je šteta ili kvar robe nastala uslijed transporta nakon isporuke, zbog nepravilne instalacije, zbog nepravilnog održavanja, zbog neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili zbog električnog udara ili udara groma zbog više sile (poplava, zemljotres, požara, itd.) zbog nepravilne upotrebe zbog nepoštivanja uputa i preporuka proizvođača o upotrebi proizvoda zbog upotrebe neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod zbog bilo kakvih mehaničkih oštećenja proizvoda nastalih krivnjom kupca ili treće strane za koje prodavac ne odgovara zbog neovlašćenog popravka proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlastio Prodavac, ako je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Prilikom nabavke kupljenog proizvoda potrošač je dužan da utvrdi potpunost i fizički integritet proizvoda koje preuzima. Naknadne tvrdnje koje se odnose na potpunost i fizičke povrede neće biti prihvaćene.

Potrošač će sačuvati originalno pakovanje kupljenog proizvoda i koristiti ga za svaki unutrašnji i vanjski transport.

Prije podnošenja zahtjeva za tehničku pomoć, naručitelj će provjeriti jesu li osigurani svi potrebni uvjeti za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

 

DJETALJI UGOVORA O PRODAJU NA DALJINU 

Članak 42.

 1. Ugovor o prodaji na daljinu je svaki ugovor koji se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga, koju organizira trgovac putem kojeg sredstva za prodaju na daljinu, a zaključuje se između trgovca i potrošača. Do konačnog zaključenja ugovora koristi se jedno ili više sredstava za daljinsko komuniciranje.
 2. Sredstva za daljinsko komuniciranje, u smislu ovoga Zakona, su sva sredstva koja bez stvarne fizičke nazočnosti trgovca i potrošača mogu biti korištena za zaključenje ugovora između dviju strana (tiskani materijal, pisma, tiskana reklamna poruka s narudžbenicom, katalog, telefon, videofon-telefon sa zaslonom, telefaks, radio, televizija, kablovska televizija, elektronska pošta i dr.).

Članak 43.

Odredbe o zaštiti potrošača u ugovorima o prodaji na daljinu ne odnose se na ugovore zaključene putem prodajnih automata ili na automatiziranim prodajnim mjestima, ugovore koji se odnose na nekretnine, osim ugovora o najmu, i ugovore zaključene na dražbama.

Članak 44.

 1. Prije zaključenja ugovora na daljinu, trgovac je dužan putem sredstva za daljinsko komuniciranje obavijestiti potrošača:
 1. o imenu, matičnom broju i punoj adresi trgovca i dobavljača, poreznom broju, brojevima telefona i telefafaksa te o e-mail adresi, ako postoji;
 2. o imenu proizvoda ili usluge, nazivu pod kojim se proizvod prodaje;
 3. o glavnim svojstvima i uporabnim vrijednostima proizvoda, odnosno usluge;
 4. o cijeni i svim dodanim troškovima za potrošača, uključujući sve poreze;
 5. o bilo kojim ostalim troškovima, uključujući i troškove isporuke;
 6. o načinu plaćanja, te o načinu i predviđenom roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge;
 7. o uvjetima za ispunjenje i raskid ugovora;
 8. o podacima u svezi s jamstvima i uslugama poslije prodaje (servisiranje i prodaja rezervnih dijelova za vrijeme i nakon jamstvenog roka i dr.);
 9. o pravu i o roku za odustajanje od ugovora, osim u slučajevima iz članka 48. ovoga Zakona;
 10. o razdoblju (opciji) za koji vrijedi ponudba ili cijena;
 11. o najkraćem roku trajanja ugovora, ako se radi o neprekinutoj ili redovitoj ponavljajućoj zaštiti;
 12. o sudskoj nadležnosti i primjeni određenoga materijalnog prava u slučaju spora.
 1. Obavijest iz stavka (1) ovoga članka treba biti jednoznačno, jasno, lakorazumljivo, prilagođeno sredstvu za daljinsko komuniciranje, uz poštivanje dobre vjere u trgovini, dobrih

poslovnih običaja i načela koja uređuju zaštitu maloljetnika i drugih osoba koja nisu ovlaštena za davanje pristanka na kupnju.

 1. Prilikom prodaje na daljinu putem sredstava za daljinsko komuniciranje, na početku svake komunikacije trgovac treba priopćiti svoj identitet i jasnu trgovačku namjeru.

Članak 45.

 1. Za vrijeme ugovaranja, a najkasnije prije isporuke, potrošač treba dobiti obavijest u pisanom ili u drugom trajnom obliku, uz sve podatke iz članka 44. ovoga Zakona.
 2. Neposredno nakon otpreme proizvoda, trgovac je dužan na prikladan način obavijestiti potrošača o vremenu i načinu otpreme.

Članak 46.

Obavijest iz čl. 44. i 45. ovoga Zakona treba sadržavati trgovčevu obvezu da podatke o potrošaču neće priopćiti trećoj strani niti strani koja kao pravna ili fizička osoba djeluje unutar iste skupine poduzeća (koncern) kojoj pripada trgovac, osim ukoliko to potrošač odobri trgovcu u pisanom obliku.

Članak 47.

 1. Potrošač ima pravo, bez troškova i bez obrazloženja, odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja, potrošač naknađuje samo trošak povrata proizvoda.
 2. Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
 3. Kod usluga, rok za odustajanje počinje teći od dana zaključenja ugovora.
 4. Ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijest iz članka 44. ovoga Zakona, rok za povrat traje tri mjeseca, i to:
 1. kada se radi o proizvodu - od dana kada ga je potrošač primio;
 2. kada se radi o usluzi - od dana zaključenja ugovora.
 1. Ako trgovac potrošaču dostavi obavijest iz članka 44. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca, rok za povrat od 15 dana iz stavka (1) ovoga članka počinje teći od dana primitka pisane obavijesti.
 2. Kada potrošač odustane od ugovora o prodaji na daljinu, trgovac mu je dužan, bez odgode, vratiti plaćeni iznos novca, a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio pisanu obavijest od potrošača.
 3. Ako trgovac ne vrati plaćeni iznos, dužan je, osim cijene, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, platiti i dodanih 10 % od iznosa za svakih 30 dana kašnjenja.

Članak 48.

 1. Ako se strane nisu drukčije dogovorile, potrošač ne može odustati od prava na raskid ugovora iz članka 47. ovoga Zakona u svezi s ugovorima:
 1. o pružanju usluga - ako je uz njihov pristanak počeo raditi prije nego je istekao rok od 15 dana za odustajanje iz članka 47. ovoga Zakona;
 2. o uslugama igara na sreću;
 3. o prodaji robe ili usluga - ako cijena proizvoda ili usluga ovisi o promjenama na financijskom tržištu na koje potrošač ne može utjecati;
 1. o prodaji robe - kada je potrošač dao osobnu pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod;
 2. o prodaji robe - kada se proizvod zbog njegove naravi ne može vratiti;
 3. za isporuke audio i video snimki ili računalnog naputka koje je potrošač uporabio;
 4. za isporuke tiska, periodike i časopisa.
 1. Ako trgovac ugovorom o prodaji na daljinu potrošaču osigurava kredit sam ili posredstvom treće osobe, u slučaju odustajanja od ugovora ne može zahtijevati zatezne kamate ili druge troškove za raskid ugovora o kreditu kada potrošač koristi svoje pravo na raskid iz članka 47. ovoga Zakona.
 2. Ako je došlo do prijevare u uporabi platne kartice u svezi s ugovorom na daljinu, potrošač ima pravo povrata cjelokupnih sredstava u novcu ili na platnoj kartici.

Članak 49.

 1. Trgovac treba isporučiti proizvod ili pružiti uslugu u roku od 15 dana od dana kada mu je potrošač poslao narudžbu.
 2. Kada trgovac ne izvrši svoju obvezu isporuke naručene robe ili usluge zbog toga što je nema ili mu nije na raspolaganju, potrošač mora biti obaviješten o tomu i mora mu se vratiti bilo koji iznos novca koji je uplatio čim je prije to moguće, a u bilo kom slučaju, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o nemogućnosti isporuke.

Članak 50.

 1. Zabranjuje se isporuka proizvoda ili usluga potrošaču koje nije naručio, ako takva isporuka zahtijeva plaćanje.
 2. Potrošač koji primi proizvod ili uslugu koje nije naručio ima ih pravo zadržati, bez obveze plaćanja ili obavijesti trgovca o tome. Njegova se šutnja ne može smatrati pristankom na ugovor.

Članak 51.

Bez prethodnog pristanka potrošača, trgovac ne smije prema potrošaču uporabiti pojedinačna sredstva za daljinsko komuniciranje (telefon, telefaks, elektronsku poštu i dr.).

 

 Vaš Dexy Co Kids!